Geen foto...
5-9-2013

Horeca gebaat bij omslag sentiment

De horeca ondervindt dit jaar duidelijk last van het lage vertrouwen bij consumenten. Hierdoor daalt het aantal verkochte consumpties verder. Na twee jaar van krimp laat de afzet in de horeca in 2014 mogelijk een lichte verbetering zien. Veel hangt daarbij af van het sentiment bij de Nederlandse gast. Voor ondernemers blijft een sterk kostenbe-wustzijn een belangrijk element om de zaak gezond te houden. In de horeca valt daarbij nog duidelijk op energiekosten te besparen zonder dat de kwaliteit van het gebodene afneemt.
Horeca begint 2013 in de min….
Mede door een slecht eerste kwartaal bedraagt de afzet-krimp in de horeca dit jaar naar verwachting 1%. Over de eerste drie maanden noteerde het CBS een scherpe daling van 3,7% in de verkopen (Figuur 1). Dit kon slechts ten dele worden gecompenseerd door hogere prijzen (+2,1%). Vooral bij cafés en cafetaria’s nam het aantal ver-kochte consumpties fors af. Die afzetdaling is niet verwon-derlijk aangezien het consumentenvertrouwen een voor-lopig dieptepunt bereikte, het koude weer lang aanhield en de totale consumentenbestedingen lager uitvielen dan verwacht. In het tweede kwartaal verbeterde het vertrou-wen enigszins en normaliseerden de temperaturen. De effecten van de krimpende economie blijven echter voel-baar. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in ons vakantiege-drag, zo daalt het aantal binnen- en buitenlandse vakanties van Nederlanders dit jaar naar schatting met 4%. Tegelij-kertijd neemt het aantal buitenlandse gasten in de zomer-periode volgens het NBTC nog wel toe.
…. 2014 biedt uitzicht op voorzichtig herstel.
Het is vooral door het lage niveau van de afzet dit jaar dat er in 2014 naar verwachting sprake is van een lichte ople-ving van de verkopen (0,5%). Gezien de aangekondigde €6 miljard extra bezuinigingen blijft de strijd om de porte-monnee van de consument echter hevig. Verbetering van het perspectief en het vertrouwen blijven nodig om de binnenlandse consument te stimuleren. Het afvlakken van de toename van de werkloosheid en verbetering van het sentiment op de woningmarkt zijn hierbij van belang. Het recente verleden laat zien dat een opleving van het ver-trouwen snel in de horecacijfers kan doorwerken. Zo had het aantrekken van het vertrouwen in 2010 en 2011 een positief effect op de afzet in 2011.

Bron: ING Bank N.V.